Văn phòng luật sư Pháp tại Tp Hồ Chí Minh

Danh sách này chỉ dùng để cung cấp thông tin cho quý vị tham khảo, chúng tôi không đảm bảo về chất lượng dịch vụ cung cấp cung như chi phí phải trả. Việc lựa chọn luật sư là tùy thuộc vào quý vị.

Audier & Partners
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Nicolas Audier
Luật sư
Cổ đông - quản lý
audier@audierpartners.com

Hadrien Wolff
Luật sư
Cổ đông
wolff@audierpartners.com

Centec Tower, #501
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, HCMV
ĐT: +84 (0)8 38 27 50 45
Fax. : +84 (0)8 38 27 50 46

DS Avocats
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Olivier MONANGE
Luật sư
monange@dsavocats.com

Saigon Trade Center, # 601
37 Tôn Đức Thắng, Q1, HCMV
ĐT: (84-8) 3910 09 17
Fax. : (84-8) 3910 10 96
dshochiminh@dsavocats.com
www.dsavocats.com

Fidal – AsiAttorney
Tp. Hồ Chí Minh

Albert Franceskinj
Luật sư
Cổ đống
franceskinj@asiattorneys.com

Caroline Chazard
Luật sư
Cổ đông
chazard@asiattorneys.com

Benjamin Guegau-Herisset
Luật sư
Hợp tác
Guegau-herisset@asiattorney.com

Saigon Trade Center - lầu 22, # 21.01-02
37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp HCM
ĐT: +84 (0)8 39 10 22 84
Fax.: +84 (0)8 39 10 22 85
www.asiattorneys.com

Gide Loyrette Nouel
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Nasir PKM Abdul
Luật sư
nasir.pkmabdul@gide.com

Antoine Toussaint
Hợp tác
toussaint@gide.com

Bach Duong PHAM
Hợp tác

18 Hai Bà Trưng, lầu 4
District 1 ; HCMV
ĐT: +84 (0)8 38 23 85 99
Fax.: +84 (0)8 38 23 85 98

Indochina Legal
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Eric Le Dréau
Cổ đông - quản lý
eric.ledreau@indochinalegal.com

Sun Wah Tower - # 1108
115 Nguyễn Huệ Boulevard - Q.1, HCMV
ĐT: (84-8) 3821 95 25
Fax.: +84 (8) 38 21 95 20
il.hcmc@indochinalegal.com

Phoenix ASEAN Law Firm
Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Huyen-Tran GUIBORAT-SICOT
Cổ đông huyen.guiboratsicot@phoenixasean.com

Caroline Fontrel
Hợp tác
caroline.fontrel@phoenixasean.com

Còn nhiều luật sư nói tiếng Pháp khác, hiện đang sống tại Tp. Hồ Chí Minh và làm việc cho các văn phòng luật khác nhau (danh sách không đầy đủ hết)

Văn phòng luật DFDL

Luật sư Martin DESAUTELS
martin.desautels@dfdl.com

Luật sư Jérôme BUZENET
jerome.buzenet@dfdl.com

#2, lầu 19, Green Power Building
35 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM
ĐT : +84 (8) 3910 0072
Fax. : +84 (8) 3910 0073
vietnam@dfdl.com

HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP

Luật sư Samantha CAMPBELL
samantha.campbell@hoganlovells.com

Lầu 10, VTP Building, 8 Nguyễn Huệ, Q 1, Tp.HCM
ĐT : +84 (8) 38 29 51 00
DĐ: +84 (9) 08 57 41 41
Fax: +84 (8) 38 29 51 01
https://www.hoganlovells.com/

Dernière modification : 17/10/2019

Haut de page