Từ chối cấp thị thực

Trong trường hợp từ chối cấp thị thực, người xin thị thực sẽ nhận được thư thông báo, giải thích cách thức để nộp đơn xin xét lại nếu muốn.

Sau khi có quyết định từ chối cấp thị thực, nếu người xin thị thực có đơn xin xét lại gửi đến Phòng Thị Thực, Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ tiến hành xem xét lại hồ sơ. Việc không có câu trả lời của Tổng lãnh sự quán Pháp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin xét lại đồng nghĩa rằng quyết định từ chối cấp thị thực ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Đối với cách thức và thời hạn của thủ tục xin xét lại tại Ủy ban Cứu xét đối với các quyết định từ chối cấp thị thực vào Pháp, các đương đơn phải căn cứ vào hướng dẫn trong thư từ chối cấp thị thực đã nhận được từ Phòng Thị Thực.

Trên đây là những cách thức duy nhất để xin xét lại hồ sơ. Việc tìm cách liên lạc với Phòng Thị Thực bằng điện thoại hay bằng thư/thư điện tử để yêu cầu giải thích lý do từ chối là hoàn toàn vô ích.

Dernière modification : 05/06/2013

Haut de page