Trường hợp khẩn cấp

Điện thoại: 090 372 19 78
Lưu ý: số điện thoại này chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp, không dùng để trả lời các câu hỏi liên quan đến thị thực

Dernière modification : 18/05/2016

Haut de page