Trường hợp khẩn cấp

Điện thoại: 09 03 72 19 78.
Lưu ý: số điện thoại này chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp, không dùng để trả lời các câu hỏi liên quan đến thị thực

Dernière modification : 03/01/2019

Haut de page