Tiểu sử Ông Vincent FLOREANI

JPEG

Tiểu sử
Ông Vincent FLOREANI

Kết hôn, ba con

2017- : 2017- : Tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh (phụ trách 22 tỉnh thành phía Trung và Nam Việt Nam)

2014-2017 : Tổng Lãnh sự tại Chicago.

2012-2014 : Vụ phó truyền thông và phó cơ quan phát ngôn Bộ Ngoại giao

2011-2012 : Trưởng ban báo chí ;

2008-2011 : Tham tán thứ hai tại Dabi ;

2005-2008 : Bí thư thứ nhất, tham tán báo chí, biệt phái tại Bộ Phát triển Quốc tế (DFID) tại Luân Đôn ;

2002-2005 : Bí thư thứ nhất tại phái đoàn thường trực của Pháp tại Liên hiệp quốc tại New York ;

1999-2002 : Theo học tại trung tâm đào tạo cao cấp Học viện Ngoại giao ;

1999 : Báo cáo viên tại Bộ (Liên hiệp quốc và các Tổ chức quốc tế) ;

1993-1995 : công tác tại Bộ (Nhân sự, nhân lực) ;

1990-1993 : công tác tại Jakarta (Bộ phận Lãnh sự), tiếp đó Phó Lãnh sự (1993)

1989-1990 : Tùy viên bộ phận lãnh sự tại Bucares ;

1980-1989 : Phục vụ công tác giảng dạy.

Bằng cấp :

-  Bằng đại học (khoa học giáo dục);
-  Cựu học sinh Trường hành chính quốc gia, khóa "Cyrano de Bergerac", 1999.

Dernière modification : 08/04/2019

Haut de page