Sơ đồ tổ chức

Title
Ông Vincent FLOREANI
Tổng lãnh sự
Ông Sébastien POCHAT-COTTILLOUX
Phó lãnh sự
Bà Cendrine RUPP
Thư ký Tổng lãnh sự
Ông Jean-Christophe BRU
Phụ trách tin học và thư tín
Ông Alain JAVALET
Phụ trách nội vụ
Ông Frédéric BRAEMS
Ông Cédric ADLER

Phụ trách an ninh
BỘ PHẬN LÃNH SỰ
+84 (28) 35 20 68 00
info@ho-chi-minh-ville.consulfrance.org
---------
Ông Sébastien POCHAT-COTTILLOUX
Phó lãnh sự, trưởng bộ phận
Bà ĐỖ Việt Trinh
Tổng đài - Lễ tân
---------
Xem thêm
Bà ĐỖ Phương Thúy
Biên/Phiên dịch
---------
Hộ tịch
Ông Erwan LE GALL
....
---------
Hành chính Pháp/ Công chứng / Bầu cử / Vấn đề xã hội
Bà Sabine BRU
Hành chính Pháp / Con nuôi
Bà VÕ Hồng Ly
Administration des Français
Ông BÙI Trung Thành
Bà ĐẶNG Phương Lan
Bà VA Béatrice
---------
Comptabilité / Quốc tịch/ Xác nhận còn sống
Bà SANTANDER Marie-Cécile
Bà DƯƠNG Hoàng Lan Khanh
---------
Phụ trách thị thực
Ông Yvan GIBELIN

Cacher le contenu

BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG
+84 (28) 35 20 68 53/55
---------
Bà Esther FEUILLERAT
Tùy viên báo chí
---------
Xem thêm
Bà Nhung ALVAREZ
Chargée de mission
----------
Bà ĐẶNG Phương Lan
Webmestre

Cacher le contenu

VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM; VĂN PHÒNG TPHCM
+84 (28) 35 20 68 61
contacthcmv@institutfrancais-vietnam.com
www.institutfrancais-vietnam.com
---------
Bà Frédérique HORN
Tùy viên văn hóa, Giám đốc ủy quyền
----------
Bà NGUYỄN Thị Thanh Thu
Trợ lý
----------
Xem thêm
Ông Christophe LEGRIS
Tùy viên, phụ trách hợp tác tiếng Pháp
----------
Bà Jeanne COTTENCEAU
Phụ trách đại học và khoa học
----------
Bà TRẦN Thị Như Nguyện
Phụ trách truyền thông
---------
Chương trình văn hóa
Ông NGUYỄN Tường Anh
Trợ lý, phụ trách các hoạt động văn hóa
---------
Cours

Giám đốc quốc gia phụ trách các chương trình học
---------
Bà LÊ Kim Ngân
Phụ trách khách hàng
----------
Campus France
Bà NGUYỄN Ngọc Hân
Phụ tráchCampus France
Bà Marion FONTAINE
Chargée de mission Campus France
Bà PHAN Hoàng Kim Thanh
Chargée de mission Campus France et bourses

Cacher le contenu

BUSINESS FRANCE – HO CHI MINH-VILLE
+84 (28) 35 20 68 80
vietnam@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
----------
Ông Vincent HUYNH
Giám đốc văn phòng, phụ trách công nghiệp và Cleantech Vietnam-Cambodge
---------
Xem thêm
Bà GIANG Huê Thi
Phụ trách hành chính và nhân sự
---------
Ông ESSIG Paul
Tư vấn xuất khẩu, công nghệ và dịch vu5
---------
Ông Edouard DONAT
Tư vấn xuất khẩu, sức khỏe và đời sống;
---------
Bà TÔN Thiên Anh Oanh
Phụ trách phát triển Agrotech
---------
Bà TRỊNH Thị Minh Ngọc
Phụ trách sức khỏe đời sống
---------
Bà NGUYỄN Mai Phương
Phụ trách phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng và giao thông

Cacher le contenu

Dernière modification : 09/09/2019

Haut de page