Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Điện thoại: 09 03 72 19 78.
Lưu ý: số điện thoại này chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp: tai nạn trầm trọng, tử vong, bị bắt giam..., không dùng để trả lời các câu hỏi liên quan đến thị thực

Dernière modification : 04/07/2019

Haut de page