Quản trị nguồn nước tại địa phương [fr]

Tài liệu này mô tả và phân tích các phương pháp quản trị nguồn nước địa phương được sử dụng trong hai vành đai tưới tiêu tạo ra trong khuôn khổ dự án lớn về phát triển thủy lực ở lưu vực Đồng Nai – Sài Gòn, dự án Phước Hòa (Việt Nam).

Phim tài liệu này mô tả tiến trình của dự̣ án phát triển thủy lợi Phước Hòa dưới góc nhìn của quản trị nguồn nước tại địa phương. Bộ phim là kết quả của dự án nghiên cứu thực địa do Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại TPHCM hợp tác với các nhà nghiên cứu, sinh viên của nhiều đơn vị khác nhau, như Viện Khoa Học Xã Hội vùng Nam Bộ- SISS, Trường cao học thực hành Paris – EPHE và Viện nghiên cứu vì sự phát triển – IRD.

PDF - 61.9 kb
breve_presentation_conf_quynh_tran_vn
(PDF - 61.9 kb)

Dernière modification : 14/05/2020

Haut de page