Phòng Báo chí và Truyền thông

Giới thiệu

Phòng Báo chí và Truyền thông của Tổng lãnh sự quán Pháp có hai chức năng : theo dõi tình hình thời sự hàng ngày của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, theo lợi ích của Tổng lãnh sự; cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động có liên quan đến nước Pháp và các chương trình văn hóa hoặc hợp tác được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Báo chí và Truyền thông cũng là điểm liên lạc đầu tiên cho các nhà báo mong muốn thu thập những thông tin liên quan đến hoạt động của Pháp nói chung hoặc hoạt động của Tổng lãnh sự quán nói riêng. Tùy theo các nhu cầu, người liên hệ với Phòng Báo chí sẽ được hướng dẫn đến người có khả năng đáp ứng tốt nhất.

Sơ đồ tổ chức

Tùy viên báo chí Louis RAYMOND
Internet ĐẶNG Thị Phương Lan

Liên hệ

Người phụ trách Louis RAYMOND
Tél (84-8) 3520 68 00
Télécopie (84-8) 3520 68 19
Courriel louis.raymond@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 29/02/2016

Haut de page