Nhập cảnh và vận chuyển súc vật tại Pháp

Vui lòng tra cứu thông tin về điều kiện bắt buộc khi nhập và vận chuyển súc vật tại Pháp trên trang web của Bộ ngoại giao.

Dernière modification : 31/03/2015

Haut de page