Nếu "không"

Vui lòng liên hệ Tổng lãnh sự quán Pháp vào thời gian làm việc:

(84-28) 35 20 68 00

từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h00 từ thứ hai đến thứ năm
từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 15h30 ngày thứ sáu

Dernière modification : 04/11/2020

Haut de page