Mời gọi tham gia các dự án « hợp tác bệnh viện quốc tế » [fr]

Tổng cục Cung ứng chăm sóc sức khỏe (DGOS) mời gọi tham gia các dự án « hợp tác bệnh viện quốc tế » nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc tế do các cơ sở y tế của Pháp phát triển với các cơ sở y tế của nước ngoài.

Hợp tác bệnh viện quốc tế cho phép các cơ sở và các nhà chuyên môn phát huy kinh nghiệm, sự năng động sáng tạo tập thể đa ngành, cam kết đoàn kết và gắn kết xã hội và cơ hội để rà soát thực hành chuyên môn và những thách thức của y tế thế giới.

Từ năm 2010, gần 700 dự án đã thụ hưởng vốn vay thông qua việc mời gọi dự án này.

Hồ sơ ứng cử cho các dự án mới cần được nộp từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập ở đây.

Dernière modification : 05/10/2020

Haut de page