Đặt hẹn với phòng Hộ tịch

1- Để lấy hẹn xin nộp hồ sơ xin kết hôn, vui lòng chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=3

2- Để lấy hẹn xin ghi chú kết hôn Việt Nam vào sổ bộ hộ tịch Pháp, hoặc đến lấy giấy tờ (liên quan đến hộ tịch, công hàm kết hôn, sổ gia đình Pháp) hay xin cấp thêm bản sao, vui lòng chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=2)

3- Để lấy hẹn xin thực hiện đăng ký hộ tịch (khai sinh, nhận con, khai tử) , vui lòng chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=1)

Dernière modification : 02/10/2019

Haut de page