Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ xin học bổng chỉ được nhận theo hẹn.

Kể từ năm nay, quý vị cần phải đăng ký hẹn từ trang web : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=124&suid=2
KHÔNG nhận đăng ký hẹn qua điện thoại.

Lịch hẹn sẽ được bắt đầu từ ngày 10/01/2018 và kết thúc ngày 02/03/2018

Học bổng bao gồm các loại học phí và phí đăng ký, không bao gồm các chi phí cho các hoạt động ngoại khóa. Các học bổng liên quan đến trường học (phỏng vấn, vận chuyển, học bổng bán phần, đăng ký dự thi...) chỉ được dành cho các gia đình đã nhận được một học bổng và có số phần trăm học bổng nhận được.

Tất cả các thông tin khai báo không chính xác không đầy đủ sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khi quyết định cấp học bổng.

Cuối cùng, những học bổng được cấp sẽ được chuyển trực tiếp cho trường Marguerite Duras, nhà trường sẽ trả lại, nếu cần, cho các gia đình tùy theo phần trăm học bổng được nhận và theo số tiền đã nộp lúc đăng ký.

Thủ tục

Tổng lãnh sự quán nhận đơn xin học bổng, sau đó trình lên hội đồng lãnh sự, bao gồm Tổng lãnh sự, các cố vấn lãnh sự, các lãnh đạo trường học, tùy viên văn hóa, đại diện công đoàn giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh cũng như của UFE và ADFE. Hò sơ được đính kèm nhận xét sẽ được chuyển tiếp sau đó lên AEFE để giới thiệu tại ủy ban học bổng quốc gia, họp vào tháng sáu hàng năm. Ngay khi nhận được quyết định của ủy ban này, Tổng lãnh sự quán sẽ thông báo lại cho các gia đình.

Lưu ý rằng để có thể nghiên cứu các đơn xin học bổng của các gia đình đến Việt Nam và các hồ sơ xin cứu xét (thay đổi đáng kể tình trạng gia đình ví dụ như bị sa thải ) sau khi đã được đánh giá bởi hội đồng xét duyệt lần đầu vào mùa xuân, sẽ có một hội đồng lãnh sự khác được thành lập vào tháng mười-mười một. Trình tự cũng tương tự như lần đầu và các thông báo sẽ được gửi cho các gia đình vào tháng mười hai.

Tất cả các đơn xin cứu xét cho các hồ sơ bị từ chối nộp lên hội đồng lãnh sự lần hai cần phải có sự thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh gia đình và sẽ được trình lên ủy ban quốc gia.

Quý cũng cần biết, các học bổng để cấp sẽ tùy thuộc vào ngân sách mỗi năm. Các mức độ giúp đỡ cho từng gia đình, theo tình hình so sánh, có thể thay đổi theo từng năm. Ngoài ra, các đơn xin học bổng cần phải xin mới lại mỗi năm vào thời gian hội đồng lãnh sự lần đầu tại Tổng lãnh sự quán Pháp, nếu không thì các đơn xin học bổng không được xét duyệt, tất cả các hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ bị từ chối.

PNG PNG PNG PNG

Dernière modification : 10/01/2018

Haut de page