Cellule de crise – Trung tâm xử lý khủng hoảng – Crisis Centre

Suite à l’attentat de Nice du 14 juillet, la Cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) a été ouverte et peut renseigner les familles dont des proches se seraient trouvés à Nice. Elle est joignable au : +33 1 43 17 56 46.

Depuis la France, le CIAV est joignable depuis le numéro vert 0 800 40 60 05.
**

Sau vụ tấn công tại Nice vào ngày 14 tháng 7, trung tâm liên bộ phụ trách hỗ trợ nạn nhân của chính phủ Pháp (CIAV) đã thiết lập một số điện thoại duy nhất để thông tin cho các gia đình có người thân tại Nice : +33 1 43 17 56 46

Nếu gọi từ Pháp, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm CIAV tại đầu số miễn phí
0 800 40 60 05.
**

Following the attack in Nice on July, 14th, French authorities have activated a Crisis Centre to provide information to families whose next of kin might have been in Nice. To contact this Crisis Centre please call +33 (1) 43 17 56 46.

From France, to contact the Crisis Centre, please dial the toll free number 0 800 40 60 05.

Dernière modification : 29/09/2016

Haut de page