Các hiệp hội

Hiệp hội Pháp ngữ tại Việt Nam
Président : M. Maximilien LEULLIEUX
Email : presidenceafv@gmail.com
Site internet : https://www.afvsaigon.org/

Hội những người Pháp tại nước ngoài (U.F.E), chi nhánh Tp.HCM
Chủ tịch : Edouard GEORGE
82-83 Street 7 - An Phu / An Khanh - District 2, Ho Chi Minh Ville
E-mail : ufesaigon@gmail.com
Website : http://ufesaigon.wix.com/ufesaigon

Hội những người Pháp tại nước ngoài (U.F.E), chi nhánh Nha Trang
Đại diện: Rémy JUBIN
989 To Hieu, Vinh Truong, Nha Trang
Tel : +84 (0)905 012 755

ADFE-FDM Association démocratique des Français de l’Etranger
Chủ tịch : Eric Planchon
E-mail : adfe.vietnam@wanadoo.fr

Hội cha mẹ học sinh Marguerite Duras
Website: http://upmd.fr
E-mail : upmd.lfiduras@gmail.com

Dernière modification : 03/10/2019

Haut de page