Đóng cửa tạm thời « TLScontact » tại Tp Hồ Chí Minh [fr]

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực « TLScontact » tại Tp Hồ Chí Minh sẽ tạm thời đóng cửa.

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh tam thời không cấp thị thực Schengen nữa.
Chồng/vợ của công dân Pháp có thể liên hệ, nếu cần, với bộ phận thị thực theo địa chỉ email : visas.ho-chi-minh-ville@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 22/10/2020

Haut de page